เมนูหลัก

เกี่ยวกับหน่วยงาน

Web Services

สารสนเทศสาธารณสุข

กฎหมาย/นโยบาย

ประกาศ !!!

.........ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เป็นต้นไป

เว็บไซต์นี้จะไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสารใดๆ จะเปิดไว้เพื่อให้สืบค้นข้อมูลเก่าเท่านั้น

ท่านสามารถติดตามข่าวสารอัพเดทได้ที่ เว็บไซต์ใหม่ของ สสจ.น่าน

บริการภาครัฐ

GovChannel GIS บุคลากรสาธารณสุข App ฝนหลวง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ยื่นภาษีออนไลน์ ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ศูนย์เทคโนโลยีอิเลคทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สสอ.


สสอ.เมืองน่าน
สสอ.แม่จริม
สสอ.บ้านหลวง
สสอ.นาน้อย
สสอ.ปัว
สสอ.ท่าวังผา
สสอ.เวียงสา
สสอ.ทุ่งช้าง
สสอ.เชียงกลาง
สสอ.นาหมื่น
สสอ.สันติสุข
สสอ.บ่อเกลือ
สสอ.สองแคว
สสอ.ภูเพียง
สสอ.เฉลิมพระเกียรติ


นายแพทย์นิพนธ์ พัฒนกิจเรือง
นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

ค้นหา


ค้นหาแบบพิเศษ